ĐƠN KHIẾU NẠI Trưởng phòng tiếp dân UBND tỉnh Vĩnh Long & ĐỀ NGHỊ ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP CHỦ TỊCH UBND TỈNH VĨNH LONG.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–oo0oo————–

Số: 1527

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2012

ĐƠN KHIẾU NẠI

Trưởng phòng tiếp dân UBND tỉnh Vĩnh Long có hành vi sai trái với quy định pháp luật.

Kính gởi: ông NGUYỄN VĂN DIỆP, chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

· Căn cứ Thông tư số 01/2009/TT-TTCP ngày 15-12-2009 Quy định quy trình giải quyết tố cáo; và Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26-8-2010 của Thanh tra Chính phủ. Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo.

· Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 47 Nghị định Số 136/2006/NĐ-CP của Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ngày 14 tháng 11 năm 2006 “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo”:

Người khiếu nại:

Huỳnh Công Thuận, sinh ngày 22/06/1952. Nguyên từ trước đến nay là chủ hộ nhà số 507 ấp Thanh Mỹ, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long (đã bị cướp đoạt toàn bộ tài sản nhà, đất và mồ mả thân nhân lại còn bị xóa hộ khẩu ngược thời gian).

– Địa chỉ liên lạc : HT 67 BĐ vườn xoài, quận 3 – TP.HCM.

– Điện thoại: 0983323336 – Email: huynhcongthuan@gmail.com

Người bị khiếu nại:

Ông Huỳnh Văn Dũ, trưởng phòng tiếp dân UBND tỉnh Vĩnh Long.

Kính thưa ông Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long,

Ngày 28/10/2011, tôi có gởi đơn yêu cầu khẩn thiết xin gặp chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long theo quy định tại điều 76, điều 77 Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998, sửa đổi, bổ sung các năm 2004, 2005, nhưng không biết đơn có đến tay ông Chủ tịch không mà cho đến nay không được ông Chủ tịch trả lời, trái lại tôi có nhận được “PHIẾU TRẢ ĐƠN KHIẾU NẠI” số 135/ PTĐ-TD do trưởng phòng tiếp dân Huỳnh Văn Dũ đề ngày 02/11/2011, với nội dung như sau:

Ngày 31/11/ 2011, Phòng tiếp dân UBND tỉnh nhận được đơn khiếu nại của ông (bà) Huỳnh Công Thuận, nội dung: xin đăng ký gặp Chủ tịch UBND tỉnh để trình bày v/v nhà và đất bị quản lý sau 30/4/1975.

Căn cứ nội dung đơn khiếu nại; theo qui định tại điều 6 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo. Phòng tiếp dân UBND tỉnh nhận thấy đơn khiếu nại của ông (bà) đã được UBND tình giải quyết hết thẩm quyền.

Nay qua đơn này, tôi chính thức khiếu nại đến ông Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về những hành vi sai trái với qui định pháp luật của Ông Huỳnh Văn Dũ, Trưởng phòng tiếp dân UBND tỉnh Vĩnh Long như sau:

1) Ông Dũ đã tùy tiện trả lại “đơn khẩn thiết yêu cầu xin gặp chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long” trái với quy định ghi tại khoản 1, khoản 2 điều 47 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14-11-2006 của Thủ tướng chính phủ. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo. Nguyên văn nghị định số 136/2006/NĐ-CP như sau:

Điều 47.

1. Thủ trưởng cơ quan nhà nước có trách nhiệm định kỳ tiếp công dân theo quy định tại Điều 76 của Luật Khiếu nại, tố cáo; lịch tiếp công dân phải được thông báo công khai cho công dân biết.

2. Ngoài việc tiếp công dân theo định kỳ, Thủ trưởng cơ quan nhà nước phải tiếp công dân khi có yêu cầu khẩn thiết.

Ngoài ra, hành vi của ông Dũ cũng trái với Thông tư số 01/2009/TT-TTCP ngày 15-12-2009 và Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26-8-2010 của Thanh tra Chính phủ. Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo.

2) Ông Dũ đã tùy tiện thay đổi nội dung đơn:

· Nguyên văn đơn là: Đơn khẩn thiết yêu cầu xin gặp chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long v/v tố cáo hành vi tạo dựng lập ra quyết định khống chỉ với mục đích dùng để đối phó mà không hề công bố.

· Trưởng phòng tiếp dân sửa lại thành: Đơn khiếu nại xin đăng ký gặp Chủ tịch UBND tỉnh để trình bày v/v nhà và đất bị quản lý sau 30/4/1975.

Trích nguyên văn nội dung Đơn khẩn thiết yêu cầu xin gặp chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ngày 28/11/2011 nơi trang 13/31 như sau:

Xin nói rỏ là tôi không khiếu nại mà tôi tố cáo hành vi tạo dựng lập ra quyết định khống số 2014/QĐ.UBT của UBND tỉnh Vĩnh Long đề ngày 9-10-1996 chỉ với mục dích duy nhất là dùng để đối phó mà không hề công bố với những nội dung hoàn toàn sai sự thật.

Hơn nữa, trong đơn khẩn thiết yêu cầu xin gặp chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ngày 28/11/2011 tại trang 28/31 có nói:

Tôi là chủ hộ căn nhà số 507 này, tôi là người nộp thuế phần đất 6102m2 này vì vậy Nhà nước có quản lý nhà, đất này hay không tôi là người biết rỏ nhất. Hơn nữa, đã nhiều lần thanh tra xác minh vụ việc đã quá rõ là hoàn toàn không có quyết định quản lý và cũng không hề tiến hành bất kỳ thủ tục tiếp quản nhà, đất của chúng tôi, tức là Nhà nước không có quản lý nhà, đất của chúng tôi. Vì vậy tôi tố cáo việc bị chiếm đoạt tài sản, nhà, đất, mồ mả và sau đó là việc bị xóa hộ khẩu ngược thời gian chứ không phải là khiếu nại xin lại. Nhất là mồ mả ông bà không phải là món hàng tùy tiện ban phát “xin – cho”.

Và tại trang 29/31 có nói:

Căn cứ toàn bộ văn bản pháp luật trong lĩnh vực về nhà, đất từ trước đến nay thì căn nhà số 507 ấp Thanh Mỹ, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long do tôi Huỳnh Công Thuận làm chủ hộ và phần đất hương hỏa 6.102 m2 của gia tộc chúng tôi do tôi đứng tên nộp thuế hoàn toàn không thuộc đối tượng bị cải tạo, tịch thu hay trưng thu, trưng dụng mà ngược lại còn phải được chính quyền tôn trọng và bảo bảo vệ. Hơn nữa, quy định “nhà, đất trong khi khiếu nại chưa giải quyết xong thì không được chuyển dịch” vì vậy căn nhà số 507 và phần đất phần đất hương hỏa của gia tộc chúng tôi bị chiếm đoạt và chúng tôi đã liên tục khiếu kiện từ năm 1979 không thể chuyển dịch với bất kỳ lý do gì.

3) ông Dũ còn nói rằng: đã được UBND tình giải quyết hết thẩm quyền, nhưng từ trước đến nay UBND tỉnh hoàn toàn không và chưa giải quyết gì cả, cho đến hôm nay là năm 2012 tôi Huỳnh Công Thuận vẫn là chủ hộ không nhà, không nơi sinh sống phải sống ly hương trên chính quê hương mình. Nhưng thời gian qua người ta cố vịn vào cái Quyết định đã được tạo dựng lập khống đề ngày 09-10-1996, lại còn khẳng định “cái quyết định được tạo dựng lập khống này là quyết định cuối cùng” nhưng từ trước đến nay từ UBND xã, UBND huyện cho đến UBND tỉnh hoàn toàn không có bất kỳ quyết định giải quyết nào cả.

¨ Về phía nạn nhân đã đưa ra đầy đủ bằng chứng Huỳnh Công Thuận là chủ hộ căn nhà số 507 ấp Thanh Mỹ, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, đồng thời là người nộp thuế phần đất hương hỏa của gia tộc và từ trước đến nay nạn nhân không hề dâng hiến, ban tặng, sang nhượng, đem bán hay từ bỏ, từ chối căn nhà và mồ mả của gia tộc mình.

¨ Về phía chính quyền từ UBND xã, UBND huyện cho đến UBND tỉnh hoàn toàn không đưa ra được bất kỳ chứng cứ nào kể cà cái quyết định được tạo dựng lập khống với mục dích duy nhất là dùng để đối phó chứ không hề công bố.

Đây là một vụ án mang tính hình sự do một số cán bộ địa phương cấu kết thực hiện trong thời gian dài, được bao che, đánh lạc hướng mà đỉnh điểm là việc tạo dựng ra Quyết định khống để đối phó, kế đến là việc tuyên bó xóa hộ khẩu. Hành vi của cán bộ địa phương tỉnh Vĩnh Long đã xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân gây hậu quả nghiêm trọng. Đây không phải là một vụ án bình thường, nó là quốc nạn đối với dân tộc Việt Nam. Chừng nào các cấp chính quyền và cơ quan bảo vệ pháp luật chưa loại bỏ được tình trạng quan liêu thì không ít gia đình nạn nhân lẫn kẻ thủ ác sẽ trở thành bi kịch. Tôi xin thề trước vong linh tổ tiên là còn một hơi thở Huỳnh Công Thuận sẽ còn theo đuổi đến cùng.

Nay qua đơn này nạn nhân Huỳnh Công Thuận khiếu nại đến ông Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long trình bày việc khiếu nại trưởng phòng tiếp dân đúng theo quy định của luật khiếu nại, tố cáo hiện hành. Yêu cầu ông Chủ tịch có biện pháp xử lý đối với hành vi của ông trưởng phòng tiếp dân tỉnh Vĩnh Long, mong ông chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long hãy nhận thức tầm quan trọng của vụ án mà hành xử trách nhiệm, nó sẽ ảnh hưởng đến hậu quả, nếu vẫn không được đáp ứng thì nạn nhân buộc lòng phải có biện pháp phản ứng đối với những hành vi áp bức bất công, xem thường pháp luật của cán bộ chính quyền, người dân phản ứng không phải vì muốn đối đầu với chính quyền mà vì chính quyền không muốn đối thoại với người dân, ở đây rõ ràng không phải vì thù hằn cá nhân, cũng không phải do các thế lực thù địch hay tổ chức phản động nào xúi dục, kích động mà vì chính quyền phản bội lại chính niềm tin của nhân dân. Và để chắc đơn này đến tay ông Chủ tịch, đơn làm thành 2 bản được gởi đến văn phòng và nhà riêng.

Ngoài ra, còn nhiều bằng chứng khác mà chắc chắn ai nhìn thấy cũng nhận ra được ngay những sai phạm nghiêm trọng, những điều bất công vô lý khiến cho nạn nhân không thể không khiếu kiện đến cùng, mong được có dịp đối thoại trình bày với các giới chức thẩm quyền.

Nếu cần có thể tham khảo online tại đây: http://huynhcongthuan.tk

HUỲNH CÔNG THUẬN

Chủ hộ nhà số 507 ấp Thanh Mỹ, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. (toàn bộ tài sản, nhà, đất, mồ mả đang bị chiếm đoạt)

Địa chỉ liên lạc hiện nay: Hộp thư 67 Bưu điện vườn xoài, quận 3 – TP.HCM

Điện thoại: 0983323336 – Email: huynhcongthuan@gmail.com

Trân trọng,

Huỳnh Công Thuận

Kèm theo:

– biên nhận ngày 28/11/2011.

– phiếu trả đơn ngày 02/12/2011.

============================

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–oo0oo————–

Số: 1528

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2012

ĐỀ NGHỊ ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP

V/v tố cáo Quyết định số 2014/QĐ.UBT đề ngày 09-10-1996 đã được tạo dựng

lập khống chỉ với mục đích dùng để đối phó chứ không hề công bố.

Kính gởi: ông NGUYỄN VĂN DIỆP, chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

· Căn cứ Thông tư số 01/2009/TT-TTCP ngày 15-12-2009 Quy định quy trình giải quyết tố cáo; và Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26-8-2010 của Thanh tra Chính phủ. Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo.

· Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 47 Nghị định Số 136/2006/NĐ-CP của Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ngày 14 tháng 11 năm 2006 “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo”:

Điều 47.

1. Thủ trưởng cơ quan nhà nước có trách nhiệm định kỳ tiếp công dân theo quy định tại Điều 76 của Luật Khiếu nại, tố cáo; lịch tiếp công dân phải được thông báo công khai cho công dân biết.

2. Ngoài việc tiếp công dân theo định kỳ, Thủ trưởng cơ quan nhà nước phải tiếp công dân khi có yêu cầu khẩn thiết.

Nạn nhân nguyên đơn:

Huỳnh Công Thuận, sinh ngày 22/06/1952. Nguyên từ trước đến nay là chủ hộ nhà số 507 ấp Thanh Mỹ, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long (đã bị cướp đoạt toàn bộ tài sản nhà, đất và mồ mả thân nhân lại còn bị xóa hộ khẩu ngược thời gian).

– Địa chỉ liên lạc : HT 67 BĐ vườn xoài, quận 3 – TP.HCM.

– Điện thoại: 0983323336 – Email: huynhcongthuan@gmail.com

Kính thưa ông Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long,

Ngày 28/10/2011, tôi đã gởi 2 đơn yêu cầu khẩn thiết xin gặp chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long theo quy định tại điều 76, điều 77 Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998, sửa đổi, bổ sung các năm 2004, 2005. Một đơn gởi đến văn phòng và một gởi địa chỉ nhà riêng (kèm theo 2 phiếu gởi), nhưng không biết đơn có đến tay ông Chủ tịch không mà cho đến nay không nhận được hồi âm trả lời chi cả. Nay qua thư này đề nghị ông Chủ tịch đối thoại trực tiếp về việc tố cáo Quyết định số 2014/QĐ.UBT đề ngày 09-10-1996 đã được tạo dựng lập khống chỉ với mục đích dùng để đối phó chứ không hề công bố.

Những điểm sai trái, bất hợp lý trong Quyết định được tạo dựng lập khống:

1) Quyết định số 2014/QĐ.UBT đề ngày 09-10-1996 đã được tạo dựng lập khống và mãi cho đến nay không hề công bố mặc dù từ khi phát hiện được nạn nhân nguyên đơn đã nhiều lần yêu cầu công bố.

2) Trước khi ban hành quyết định khống này hoàn toàn không có đối thoại hay họp xét giải quyết gì cả và cũng không hề công bố kết luận theo quy định của pháp luật.

3) Quyết định đề ngày 9-10-1996 nhưng lại xét tờ trình ngày 16-10-1996: Quyết định có trước khi có tờ trình 7 ngày (sinh con trước rồi mới sinh cha).

4) Quyết định đề ngày 9-10-1996 nhưng mãi cho đến nay quyết định vẫn không được công bố, mặc dù ngay từ khi phát hiện được việc này nguyên đơn Huỳnh Công Thuận đã nhiều lần yêu cầu công bố.

5) đến tòa án được trả lời là “quyết định chưa được công bố nên không thể kiện”. Điều này chứng tỏ việc không công bố quyết định là nhầm mục đích ngăn chặn không cho nạn nhân đưa hành vi sai trái tạo dựng quyết định khống này ra trước pháp luật.

6) Mặt khác, trước đó ngày 24-04-1996 tỉnh ủy Vĩnh Long đã có công văn truyền đạt ý kiến của bí thư tỉnh ủy “đề nghị Ủy ban tỉnh thành lập đoàn cán bộ để xác minh làm rõ sự việc để giải quyết theo đúng pháp luật” nhưng về phía UB tỉnh thì hoàn toàn im lặng, còn về phía thanh tra tỉnh thì đã chuyễn hoàn “THƯ THỈNH NGUYỆN số 305/96 ngày 04-01-1996 gởi ông Phan Văn Phước Chánh thanh tra tỉnh Vĩnh Long” không giải quyết hoàn trả lại cho nguyên đơn đương sự.

7) và các năm sau 1997-1998 cả UBND tỉnh và thanh tra tỉnh Vĩnh Long cũng giử bí mật hoàn toàn không đá động gì đến cái “quyết định khống năm 1996” này, cụ thể là:

1. Giấy báo chuyển đơn số 498/TD.UBT ngày 25-06-1997 của UBND tỉnh Vĩnh Long hoàn toàn không nói gì đến cái “Quyết định khống năm 1996”.

2. Văn bản số 134/XKT ngày 20-04-1998 của thanh tra tỉnh Vĩnh Long cũng hoàn toàn không nói gì đến cái “Quyết định khống năm 1996”.

Căn cứ toàn bộ văn bản pháp luật trong lĩnh vực về nhà, đất từ trước đến nay thì căn nhà số 507 ấp Thanh Mỹ, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long do tôi Huỳnh Công Thuận làm chủ hộ và phần đất hương hỏa 6.102 m2 của gia tộc chúng tôi do tôi đứng tên nộp thuế hoàn toàn không thuộc đối tượng bị cải tạo, tịch thu hay trưng thu, trưng dụng mà ngược lại còn phải được chính quyền tôn trọng và bảo bảo vệ. Hơn nữa, quy định “nhà, đất trong khi khiếu nại chưa giải quyết xong thì không được chuyển dịch”. Và tôi đã liên tục khiếu nại, tố cáo từ năm 1979 vì thế không thể chuyển dịch với bất kỳ lý do gì. Tôi là chủ hộ căn nhà số 507 này, tôi là người nộp thuế phần đất 6102m2 này, vì vậy tôi là người biết rỏ nhất Nhà nước có quản lý nhà, đất này hay không. Hơn nữa, đã nhiều lần thanh tra xác minh vụ việc đã quá rõ là hoàn toàn không có quyết định quản lý và cũng không hề tiến hành bất kỳ thủ tục tiếp quản nhà, đất của chúng tôi, tức là Nhà nước không có quản lý nhà, đất của chúng tôi. Vì vậy tôi tố cáo việc bị chiếm đoạt tài sản, nhà, đất, mồ mả và sau đó là việc bị xóa hộ khẩu ngược thời gian chứ không phải là khiếu nại xin lại. Hơn nữa, mồ mả ông bà không phải là món hàng tùy tiện ban phát “xin – cho”.

Nhưng thời gian qua người ta cố vịn vào cái Quyết định đã được tạo dựng lập khống đề ngày 09-10-1996, lại còn khẳng định “cái quyết định được tạo dựng lập khống này là quyết định cuối cùng” nhưng từ trước đến nay từ UBND xã, UBND huyện cho đến UBND tỉnh hoàn toàn không có bất kỳ quyết định giải quyết nào cả, cho đến hôm nay là năm 2012 tôi Huỳnh Công Thuận vẫn là chủ hộ không nhà, không nơi sinh sống phải sống ly hương trên chính quê hương mình.

¨ Về phía nạn nhân đã đưa ra đầy đủ bằng chứng Huỳnh Công Thuận là chủ hộ căn nhà số 507 ấp Thanh Mỹ, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, đồng thời là người nộp thuế phần đất hương hỏa của gia tộc và từ trước đến nay nạn nhân không hề dâng hiến, ban tặng, sang nhượng, đem bán hay từ bỏ, từ chối căn nhà và mồ mả của gia tộc mình.

¨ Về phía chính quyền từ UBND xã, UBND huyện cho đến UBND tỉnh hoàn toàn không đưa ra được bất kỳ chứng cứ nào, trong công văn 517 năm 2002 nói rằng: “việc ông tố cáo cán bộ huyện đến xã lợi dụng chức vụ để tước đoạt đất là không đúng” nhưng không đúng ở điểm nào thì hoàn toàn không chỉ ra được. Hơn nữa, người dân tố cáo cán bộ không đúng vậy tại sao không khởi tố về tội vu khống tố gian.

Cán bộ vô cảm trước nổi bức xúc, trước nổi oan khuất của người dân là đánh mất niềm tin, là phá hoại đất nước là có tội với dân với nước. Từ nhiều năm người dân chúng tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi sự thiện chí của chính quyền và người dân chúng tôi đã thông cảm đầy tình người so với cung cách hành xử có tính cách đối đầu xem thường pháp luật của cán bộ tỉnh Vĩnh Long. Mong chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ý thức rõ trách nhiệm của mình vừa là pháp lý vừa là đạo lý, hãy trung thực, dũng cảm hành xử theo pháp luật, phải làm rõ vì sao người dân bị áp bức bất công liên tục khiếu kiện bao nhiêu năm trời không giải quyết là tại vì sao? Nếu khi sự việc mới xảy ra khi người dân khiếu nại, tố cáo các cơ quan giới chức thẩm quyền có hành động ngăn chặn những việc áp bức bất công kế tiếp thì sự việc sẽ không xấu đến mức này. Quý vị lãnh đạo không thể chối bỏ trách nhiệm rằng quý vị “không biết”, “chưa biết”, vì trách nhiệm của lãnh đạo là phải biết, làm lãnh đạo mà không biết tình hình xã hội thì lãnh đạo cái gì ?. Hành vi của cán bộ địa phương tỉnh Vĩnh Long đã xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân gây hậu quả nghiêm trọng. Yêu cầu ông Chủ tịch hãy gìn giử một ít niềm tin còn lại của người dân chúng tôi mà có biện pháp giải quyết đúng theo quy định của pháp luật.

Hơn nữa, việc cướp nhà-cướp mộ này không chỉ là một vụ án bình thường, nó còn là quốc nạn đối với dân tộc Việt Nam. Chừng nào các cấp chính quyền và cơ quan bảo vệ pháp luật chưa loại bỏ được tình trạng “chiếm đoạt nhà đất mồ mả” kiểu này ra khỏi đời sống xã hội thì chừng đó những giọt nước mắt, hối hận của không ít gia đình nạn nhân lẫn kẻ thủ ác sẽ còn lăn dài khi giọt nước làm tràn ly. Xin thề trước vong linh tổ tiên là còn một hơi thở Huỳnh Công Thuận sẽ còn theo đuổi đến cùng.

Nay nạn nhân Huỳnh Công Thuận đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đối thoại trực tiếp về việc nạn nhân nguyên đơn tố cáo quyết định được tạo dựng lập khống. Một lần nữa nạn nhân Huỳnh Công Thuận khẩn thiết yêu cầu được gặp ông Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long với nguyện vọng trình bày việc tố cáo đúng theo quy định pháp luật hiện hành. Mong ông chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long hãy nhận thức tầm quan trọng của vụ án mà hành xử trách nhiệm, nó sẽ ảnh hưởng đến hậu quả, nếu vẫn không được thì nạn nhân buộc lòng phải có phản ứng phản đối, trả đủa đối với những hành vi áp bức bất công, xem thường pháp luật của cán bộ chính quyền, người dân phản ứng không phải vì muốn đối đầu với chính quyền mà vì chính quyền không muốn đối thoại với người dân, ở đây rõ ràng không phải vì thù hằn cá nhân, cũng không phải do các thế lực thù địch hay tổ chức phản động nào xúi dục, kích động mà vì chính quyền phản bội lại chính niềm tin của nhân dân.

Quý vị hãy đặt mình vào trường hợp của nạn nhân bị cướp đoạt, bị mất tất cả từ nhà cửa cho đến mồ mả, sau bao nhiêu năm khiếu nại, tố cáo không được giải quyết thì phải làm sao? Đánh mất lòng tin của người dân là một sai lầm không thể cứu vãn. Đây là lời cảnh báo đối với những cán bộ lợi dụng quyền lực áp bức người dân. Để không ai phiền trách hay hối hận khi đến tình huống xấu, hãy xem đây là một thông điệp được gởi đến những kẻ thủ ác, những cán bộ chính quyền hành xử áp bức bất công đối với người dân.

Ngoài ra, còn nhiều bằng chứng khác mà chắc chắn ai nhìn thấy cũng nhận ra được ngay những sai phạm nghiêm trọng, những điều bất công vô lý khiến cho nạn nhân không thể không khiếu kiện đến cùng, mong được có dịp đối thoại trình bày với các giới chức thẩm quyền.

Nếu cần có thể tham khảo online tại đây: http://huynhcongthuan.tk

HUỲNH CÔNG THUẬN

Chủ hộ nhà số 507 ấp Thanh Mỹ, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. (toàn bộ tài sản, nhà, đất, mồ mả đang bị chiếm đoạt)

Địa chỉ liên lạc hiện nay: Hộp thư 67 Bưu điện vườn xoài, quận 3 – TP.HCM

Điện thoại: 0983323336 – Email: huynhcongthuan@gmail.com

Trân trọng,

Huỳnh Công Thuận

Kèm theo:

Biên lai gởi đơn yêu cầu khẩn thiết xin gặp chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ngày 28/10/2011.

Advertisements

About Huỳnh Công Thuận

Quyết tâm phải đi đến tận cùng sự thật!
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s